Strategiplan

Strategisk Plan Bodø Friidrettsklubb 2016 – 2020

Kopi av NFIF strategiske plan vedr. klubber.

Strategisk plan er hele organisasjonens overordnede arbeidsdokument og veiviser mot 2020 og fremtiden. Vi ønsker at planen skal være et aktivt arbeidsverktøy for klubber, krets og forbund i jobben med å tilrettelegge for friidrett på alle nivå.
Gjennom å løfte blikket og være offensive, kan vi forberede oss på fremtiden og de muligheter og utfordringer som venter. Vi setter med dette vårt arbeid i et system som forhåpentligvis gir oss gode resultater, og bringer oss til toppen av seierspallen som organisasjon.
Strategiplanen peker på noen viktige satsingsområder samtidig som den tydeliggjør ansvar. På noen av områdene vil det være en kobling mellom flere av fagområder som planen omfatter.

Denne planen er hele klubbens overordnede arbeidsdokument og veiviser mot 2020 og fremtiden. Vi ønsker at planen skal være et aktivt arbeidsverktøy for klubber, krets og forbund i jobben med å tilrettelegge for friidrett på alle nivå.
Gjennom å løfte blikket og være offensive, kan vi forberede oss på fremtiden og de muligheter og utfordringer som venter. Vi setter med dette vårt arbeid i et system som forhåpentligvis gir oss gode resultater, og bringer oss til toppen av seierspallen som organisasjon. Strategiplanen peker på noen viktige satsingsområder samtidig som den tydeliggjør ansvar. På noen av områdene vil det være en kobling mellom flere av fagområder som planen omfatter.

Verdigrunnlag og holdninger
• Friidretten skal være en trygg og inkluderende arena uansett alder, kjønn, legning,
etnisk bakgrunn og personlige forutsetninger
• Glede, helse, ærlighet og fellesskap skal prege aktiviteten
• Sunne holdninger, ingen toleranse for bruk av doping eller annen juks
• Fokus på trivsel, mestring, begeistring og grensesprenging
Hovedmålsetting
Handlingsplaner
Denne strategiske planen skal hvert år ligge til grunn for handlingsplaner for områdene, og gå mer i detalj på innhold og måloppnåelse på de enkelte innsatsområdene

De spesielt prioriterte satsingsområdene for å lykkes med hovedmålsettingen i perioden er:
Klubbutvikling
Trenerutdanning
Talentutvikling
Mosjonsaktivitet
Idrett for funksjonshemmede

Særlige virkemidler for å lykkes med dette, er en god:
Anleggsutvikling
Arrangementsutvikling
Organisasjonsutvikling
Kommunikasjon
For å nå målene våre om mangfold og toppidrett må vi sørge for at flere barn kommer inn i friidretten, og at færre ungdom slutter. I friidrett skal barn og ungdom få tilbud om et godt og mestringsbasert aktivitetstilbud i tråd med idrettens verdigrunnlag. Ungdom skal stimuleres til videre aktivitet, tilpasset deres ambisjonsnivå, slik at de ønsker å fortsette med friidrett i og utover ungdomstiden.

Hovedmålsetting for området:
Norsk Friidrett skal stimulere til økt deltakelse uansett ambisjonsnivå ved å tilby et aktivitetstilbud tilpasset barn og ungdom sine ønsker og behov.

Viktigste innsatsområder:
1. Introdusere lekbetont friidrett for barn fra førskolealder
2. Tiltak for å beholde ungdom i friidretten
3. Mottaksapparat og trenere med kompetanse til å ivareta ungdommens behov
4. Økt innflytelse for ungdom
5. Rekruttere medlemmer fra barne- og ungdomsprosjektene
6. Implementering av retningslinjer (barn og ungdom)

Klubben har et ansvar for å tilby god barne- og ungdomsaktivitet i tråd med de retningslinjer som foreligger. Klubbene har en viktig oppgave med å verve gode ledere og trenere, og oppmuntre de til å ta ulike kurs som tilbys. Ungdom skal få mulighet til å ha medbestemmelse over egen idrett, og det anbefales at ungdom får være med i styret.

Klubben har ansvar for å støtte tiltakene rundt våre beste utøvere og deres trenerne.
Klubben bør bruke regionale ressurser for skadeforebygging der det er naturlig.

Viktigste innsatsområder:
1. Etablere den ferdighetsbaserte metoden gjennom kompetente ressurspersoner i rekrutteringslandslaget, med sikte på å forankre «den norske modellen» for trening
2. Invitere personlig trener i alle tiltak på lik linje med utøver, og derigjennom utbre «best practice» nedover i organisasjonen
3. Fokus på skadeforebyggende tiltak
4. Øke innsatsen på regionale tiltak
5. Medisinske tiltak
6. Forankre positive holdninger og verdier i laget, og etablere en felles oppfatning om lagets standarder på dette området
7. Bygge et sterkt og lojalt lag, gjennom hyppige samlinger og felles konkurranser, der alle har sine rettigheter og plikter

Klubb har en viktig jobb for utøverne i den daglige treningen med utøvernes rammebetingelser som trenerressurser, medisinsk behandling, utstyr og treningstid/ fasiliteter. Klubber oppfordres til å utveksle trenerkunnskap på tvers av klubbgrensen.
Klubbutvikling:
Ansvarsfordeling
NFIF skal legge til rette for at klubbene får hjelp og støtte til sin klubbdrift. Dette gjøres gjennom å lage aktivitetskonsept som kan tas i bruk av klubbene. NFIF skal lage verktøy som kan bidra til å forenkle og effektivisere klubbdriften. Videre skal det igangsettes kurs og kompetansehevende tiltak, samt klubbutvikling for klubber som ønsker det.
Krets har en viktig oppgave med å holde oversikt over klubber i området, være et serviceorgan og synliggjøre de muligheter klubbene har til å ta i bruk aktivitetskonsepter, It-systemer, klubbutvikling og andre tilbud fra NFIF som kan komme klubbene til nytte. Kretsen skal invitere til kurs og erfaringsutveksling på tvers av klubbgrenser.

Klubben skal tilby medlemmer gode aktiviteter tilpasset nivå og ambisjoner, og jobbe for å stadig utvikle klubben. Klubben anbefales å sette seg inn i de felles it-verktøyene som er laget, og stadig søke utvikling for å effektivisere og gjøre klubbdrift enklere og klubben bedre.

Trenere og ledere bør gis tilbud om kompetanseheving.
Det er i klubben aktiviteten skjer. Klubben er den idrettslige, identitetsskapende og administrative rammen omkring organisert friidrett med definerte oppgaver, funksjoner og mål. Friidretten er avhengig av et godt lokalt mottaksapparat rundt om i landet som er bevisst på å skape gode miljø. Klubber som er godt organisert med dyktige ressurspersoner, kan skape attraktive klubbmiljøer som rekrutterer og ivaretar medlemmene. Med god ledelse, god struktur på klubbdriften og positivt engasjement, kan man i enhver klubb lykkes godt med arbeidet, uavhengig av klubbens størrelse og beliggenhet.

Hovedmålsetting for området:
Klubbene skal ha mulighet til å drive godt og effektivt, uavhengig av størrelse og ambisjonsnivå.
Det skal arbeides for flere veldrevne og solide klubber med gode mottaksapparat. Den veldrevne klubben driver et godt arbeid med både rekruttering, ivaretagelse av medlemmer og skaper utviklingsmuligheter både for utøvere og tillitsvalgte.

Viktigste innsatsområder:
1. Tilby gode aktivitetskonsepter
2. Verktøy som forenkler klubbhverdagen
3. Kompetanseheving
4. Klubbutviklingsprosesser
Mosjon:
Klubben kan tilrettelegge for mosjonstilbud i klubben for alle nivå og aldersgrupper, og kan arrangere gode mosjonsarrangement. Klubben bør da tilegne seg kunnskap om trening og arrangement gjennom gjeldende kurs og informasjonsmateriell. Det er viktig at klubben tar i bruk felles arrangementsverktøy etter informasjon fra krets og forbund, og følger de retningslinjer som utvikles for mosjonsløp

Trenerutvikling:
Klubb bør bruke kompetente trenere, og være åpen for erfaringsutveksling på tvers av klubbgrenser. Klubben bør jobbe for å rekruttere til kurs og gjøre det attraktivt å påta seg treneroppgave i klubben. Trenere som ønsker det må få mulighet til å spesialisere seg på ønsket nivå.

Arrangementsutvikling:
Klubben har en viktig oppgave med å planlegge og gjennomføre det gode arrangementet. Klubbene oppfordres til å tilegne seg kunnskap om arrangementsgjennomføring gjennom kurs og litteratur. Alle arrangement skal søkes om til kretsen gjennom idrettens systemer, og føres på terminlisten.

Organisasjonsutvikling:
Klubben har den viktige oppgaven med å drive kontinuerlig klubbutvikling ut fra klubbens behov. Tilgjengelige verktøy bør tas i bruk, og klubben bør kontinuerlig jobbe med å knytte til seg frivillige til klubben. Klubben bør tilby sine tillitsvalgte kurs, og slippe til ungdom i klubbdriften. Klubben skal ha egne statutter for tildeling av utmerkelser. Det bør jobbes med innflytelse i idrettsrådet.

Anleggsutvikling:
Klubben jobber for best mulig forhold for trening og konkurranser for klubben medlemmer. Klubben bør søke kompetanse på anleggsområdet, oppsøke kunnskap om de modellene for anlegg som finnes og følge med på lokale muligheter for friidrettsanlegg ved for eksempel nye skoler, flerbrukshaller osv. Klubben kan med fordel skaffe lokalt engasjement og prioritet i idrettsrådet.

Kommunikasjonsutvikling:
Klubben har ansvar for å informere egne medlemmer om saker som er av interesse. Det skal jobbes med friidrettens omdømme gjennom synliggjøring av klubbens gode aktivitet og flotte utøvere. Klubben har et spesielt ansvar for å invitere pressen til arrangement, og formidling av resultater til pressen og friidrett.no. Tillitspersoner skal sette seg inn i friidrettens regelverk og de muligheter som finnes i idretten for å bidra til en helhetlig kommunikasjon i organisasjonen. Pålagte datasystem som for eksempel Idrettsregistrering, approbering av arrangement, medlemssystem og resultatopplasting skal tas i bruk.