Protokoll fra siste årsmøte

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2016 I BODØ FRIIDRETTSKLUBB
Sted: EVER, Gisken Jakobsens vei 14, Bodø.
Tirsdag 15. mars 2016.

Sak 1. Åpning
Leder Lars Moe ønsket velkommen.
Sak2. Godkjenne de stemmeberettigede
Det var 14 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet.
Følgende hadde ordet i saken: Dagfinn Røsberg.
Vedtak:
De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent.
Sak 3. Godkjenne innkallingen og sakliste
Følgende hadde ordet i saken: Dagfinn Røsberg som opplyste at innkallingen med saksliste var lagt ut på hjemmesiden en måned på forhånd. Han opplyste videre at alle idrettslag var av Idrettsstyret i NIF pålagt å arrangere årsmøte innen 31. mars 2016, hvor man vedtar ny lov for klubben etter Ny lov-norm vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015.
Han beklaget at nettet ikke var oppe på EVER, slik at sakene til årsmøtet ikke kunne presenteres på PowerPoint.
Vedtak:
Innkalling og sakliste ble godkjent.
Det ble ikke lagt frem forslag på forretningsorden.
Sak 4. Valg av dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Leder foreslo Gunnar Pedersen som dirigent.
Gunnar Pedersen foreslo Dagfinn Røsberg som referent og Kristin Hunstad og Hans P. Ludvigsen til å underskrive protokollen.
Vedtak:
Som dirigent ble Gunnar Pedersen enstemmig valgt
Som referent ble Dagfinn Røsberg enstemmig valgt
Til å underskrive protokollen ble Kristin Hunstad og Hans P. Ludvigsen enstemmig valgt.
Sak 5. Behandling av klubbens årsmeldinger 2013 – 2014 – 2015.
Årsmelding 2013.
Leder orienterte om at Årsmeldingene for de enkelte årene 2013, 2014 og 2015 som var
skrevet etter samme lest.
Følgende hadde ordet: Hans P. Ludvigsen – det legges frem 3 årsmeldinger – og for
fremtiden bør styret notere seg at det skal arrangeres årsmøte hvert år.
Synnøve D. Tollåli – det ble arrangert Friidrettsskole år 2013.
Vedtak:
Årsmeldingen for 2013 godkjennes enstemmig med nevnte merknader.
Årsmelding 2014.
Leder orientert punkt for punkt.
Følgende hadde ordet: Bente Marhaug – det ble arrangert Keiserløpet år 2014.
Vedtak:
Årsmeldingen for 2014 godkjennes enstemmig med nevnte merknad.

Årsmelding 2015.
Leder orienterte noe mere detaljert fra årsmeldingen 2015.
Følgende hadde ordet: Synnøve D. Tollåli – det ble arrangert Friidrettsskole år 2015.
Vedtak:
Årsmeldingen for 2015 godkjennes enstemmig med nevnte merknad.
Sak 6. Godkjenning av årsregnskap 2013, 2014 og 2015.
Regnskap 2013.
Leder orienterte og refererte hovedpostene for regnskapet 2013.
Dirigenten leste revisjonsrapporten, som anbefalte regnskapet godkjent.
Vedtak:
Regnskapet for 2013 ble enstemmig godkjent.
Regnskap 2014.
Leder refererte hovedpostene for regnskapet 2014.
Dirigenten leste revisjonsrapporten, som anbefalte regnskapet godkjent.
Vedtak:
Regnskapet for 2014 ble enstemmig godkjent.
Regnskap 2015.
Leder refererte hovedpostene for regnskapet 2014 og besvarte spørsmål.
Dirigenten leste revisjonsrapporten som anbefalte regnskapet godkjent.
Vedtak:
Regnskapet for 2015 ble enstemmig godkjent.
Sak 7. Fastsettelse av medlemskontingenten og aktivitetsavgiften for 2016.
Årsmøtet skal arrangeres etter den nye loven, slik at årsmøtet også hvert år
skal fastsette aktivitetsavgiften.
Medlemskontingenten foreslås opprettholdt som tidligere med kr. 200,-
for alle medlemmer.
Størrelsen på aktivitetsavgiften foreslås oppretthold som for 2015, som er for de yngste årsklassene kr. 1000,- og eldste årsklasse kr. 1700,- og betales i 2 terminer.
Følgende hadde ordet – Bente Marhaug, Gunnar Pedersen, Kristin Hunstad,
Hans P. Ludvigsen.
Vedtak:
Medlemskontingenten fastsettes til kr. 200,- for elle medlemmer.
Aktivitetsavgiften fastsettes til kr. 1000,- for aktive 8 – 10år,
kr. 1200,- for 11 – 13år, kr. 1400,- for 14 – 15år og kr. 1700,-
for 16år og eldre.
Sak 8. Vedta budsjett 2016.
Leder orientert bakgrunnen for oppsettet av budsjett med positivt resultat
på kr. 53.000,-. Inntektene var på kr. 405.000,- og Utgiftene på kr. 352.000,-,
som gir positivt resultat på kr. 53.000,-. Begrunnelsen er at det ville være
trangt å få på plass sponsormidler år 2017.
Følgende hadde ordet – Øystein Bjørbæk, Inger Brunvær, Bente Marhaug,
Hans P. Ludvigsen, Synnøve D. Tollåli, Lars Moe, Sverre skår.

Spørsmålene gikk på mulighetene for å bruke mere midler på Reise/opphold/stevner
som var budsjettert med kr. 52.000,- som var en halvering fra år 2015. Det ble nevnt at
styret bør gis handlingsrom innenfor budsjettet.
Sverre Skår foreslo at posten Reise/opphold/stevner økes til kr. 90.000,-
med Resultat kr. 15.000.
Vedtak:
Budsjettet vedtatt enstemmig med den foreslåtte endring.
Inntekter sum kr. 405.000,-. Utgifter sum kr. 390.000,- med Resultat kr. 15.000,-.
Sak 9. Ny Lov for Bodø Friidrettsklubb.
Alle klubber er pålagt av NIF å arrangere årsmøte innen 31. mars 2016,
hvor klubbene må behandle og vedta ny lov for klubben etter
«ny lovnorm for idrettslag» vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015.
Dagfinn Røsberg orienterte.
Følgende hadde ordet – Kristin Hunstad, Hans P. Ludvigsen og Gunnar Pedersen.
Vedtak:
Ny Lov for Bodø Friidrettsklubb enstemmig vedtatt.
Sak 10. Behandle Bodø Friidrettsklubbs organisasjonsplan.
Grunnet de omtalte dataproblemene på årsmøtet, kunne ikke organisasjonsplanen
presenteres for årsmøtets representanter. Det er Organisasjonsplan vedtatt på årsmøtet 2012 som ønskes benyttet år 2016.
Vedtak:
Enstemmig gitt tilslutning til at Organisasjonsplanen vedtatt i 2012 benyttes.
Styret fører inn valg utført på årsmøtet 2016.
Sak 11. Valg.
Valgkomiteens leder Kristin Hunstad orienterte om komiteens arbeide
og lag frem følgende forslag til valg.
Styret.
Leder: Gunnar Pedersen
Nestleder: Marita Rønninghaug
Styremedlem: Linda Evjen
Styremedlem: Trond Mellerud
Styremedlem: Inger Brunvær
Styremedlem: Magnus Glad Thorshaug
Styremedlem: Eirik Svare
Ungdomsrepresentant: Julie Høivåg
Varamedlem styret: Tarek Johnson
Varamedlem styret: Trine Lebesby.
Vedtak:
Valgene ble foretatt samlet og de foreslåtte kandidatene ble enstemmig valgt.

Revisor.
Revisor: Lars Moe
Revisor: Bente Marhaug
Vararevisor: Sverre Skår.
Vedtak:
Valgene ble foretatt samlet og de foreslåtte kandidatene ble enstemmig valgt.
Valg av representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.
Vedtak:
Styret gis fullmakt til å oppnevne disse.
Valgkomite.
Styret foreslo som
Leder: Kristin Hunstad
Medlem: Synnøve D. Tollåli
Medlem: Pål Espen Flendalen.
Vedtak:
De foreslåtte kandidatene ble enstemmig valgt.
Sak 12. Avslutning.
Kristin Hunstad takket følgende personer og overrakte blomster til:
Lars Moe, Bente Marhaug, Sverre Skår, Synnøve D. Tollåli og Dagfinn Røsberg.
Hun ble takket med blomster av Lars Moe.
Gunnar Pedersen takket for fremmøte og ønsket vel hjem.
Dagfinn Røsberg
Møtesekretær

Kristin Hunstad                                       Hans P. Ludvigsen
Valgt til å undertegne                               Valgt til å undertegne